Medicinsk fotvård förebygger, behandlar, lindrar sjukdomar och besvär i fötter och underben. Hos oss sker det vid behov även i samråd med OMT utbildade sjukgymnaster, och medicinsk massageterapeut.

Medicinsk fotvård förbättrar akuta och långvariga problem samt att den även kan ersätta nageloperation och förbättra nageltillväxten efter en operation.

Sabbatsbergs medicinska fotvård ställer höga krav på kvalitet och service.

Vi erbjuder undersökning, bedömning och behandling för alla typer av fot och nageldiagnoser.

Våra terapeuter är medicinskt utbildade från Axelssons samt Karolinska Institutet och har kompetens för diabetesfötter med mer än 10 års erfarenhet av medicinsk fotvård.

Den medicinska fotvården är inte smärtsam, utan kan snarare ses som en försäkring för välmående och säkerhet, likväl som ett tillfälle för avslappning och skönhetsbehandling för fötterna.

Om du har besvär med hudsprickor, nageltrång, vårtor, nagelsvamp, fotsvamp, liktornar eller förhårdnader är du välkommen att boka tid hos oss.

Om vi bedömer att du felbelastar dina fötter och att dina fotbesvär är orsakade av detta, erbjuder vi dig även utprovning av avlastande fotbäddar eller individuellt anpassade högteknologiska skoinlägg från FootBalance hos vår legitimerade sjukgymnast.

Sabbatsbergs medicinska fotvård utför daglig egenkontroll och hantering, rengöring samt desinfekterar alla ytor och steriliserar alla verktyg enligt bestämmelser.

Vårt mål och förhoppning är att du som patient ska få korrekt behandling samt en positiv upplevelse under behandlingstiden.

Den medicinska fotvårdsbehandlingen inleds alltid med en noggrann undersökning för att klargöra vilken behandling du som patient har behov av. Därefter följer en behandling där jag tillämpar de senaste rönen inom olika medicinska fotbesvär.

Innan behandlingen påbörjas

Basala hygienrutiner genomförs

Tvätta händer före och efter varje patient/ alt desinfektera (korta naglar)

Ta av smycken och klocka

Rena arbetskläder på, med korta ärmar

Ta på handskar, vid smittrisk – plastförkläde, munskydd och ögonskydd vid behov

Rengöring eller desinfektering av behandlingsytor, golv, behandlingsstol, arbetsbänk

Slipmaskinen kontrolleras tex dammsugare påse och effekten

Sopkärl av plast eller metall placeras lätt åtkomlig för personal men ej patient

Antibakteriell handlotion

Behandlarens hud ska vara intakt utan sår, utslag mm

 

Under behandlingen

Fotbadkaret förses med insatsskydd av engångstyp

För varje patient används enskilt set med sterila redskap

Steriliserade verktyg tas fram från torra och dammfria lådor

Sterila skalpellblad är av engångstyp och skaften rengörs och desinfekteras efter varje patient.

Ph neutralt fotbad från Gertab alternativt Bioph+ som dödar alla mikroorganismer

Arbetsbord hålls rena under behandlingen och ska inte belastas med burkar och flaskor

Avfallshantering: omhändertagande av stickande och skärrande material samlas i behållare av plast märkt stickande skärande avfall som sedan lämnas till Locum

Förband ifrån sår och infektiös material förpackas i dubbla plastpåsar.

Varje påse förslutes var för sig.

Helst ingen pensling av nagellack/ borttagning av nagellack

Allergiframkallande produkter undviks

Ej penetrera hud och slemhinnor

Foten inspekteras noga

Torka noga mellan tårna, observera svamp uttag ev sprida

Rengör -fila-slipa naglar

Pensla bort smuts försiktigt

Kontrollera hud-v. ev. sår-påpeka och hänvisa till vc vid behov.

Fotbad- reglerad temperatur (rengörande – hygieniskt syfte och avslappnande)

Efter behandlingen

Fotfilar, tänger, borr och andra arbetsverktyg som används flera gånger desinfekteras. Efter desinfektion sköljs instrumenten och borstas rena i lås och räfflor. Vid användning av diskinfektor sköter maskinen både desinfektion och diskning.

Sterilisering med torr värme utförs vid 160 grader i 2 timmar alt 180 grader i 30 minuter.

Rena verktyg förvaras torrt och dammfritt och skiljt från använda redskap.

Rengöring eller desinfektering av behandlingsytor, golv, behandlingsstol, arbetsbänk

Stickande, skärande verktyg används alltid bara en gång

Arbetskläder tvättas i 60 grader varje dag

Hantering av använt material innefattas av barriärvården/ basala hygienrutiner (handdesinfektion, handskar, skyddskläder, munskydd och ögonskydd)

 

 1. Sportester av autoklav utförs regelbundet. Intrumenten rengörs i varmt vatten med lite diskmedel alt, Desidos

 2. Ultraljudsbad med Gersodin i 8 minuter (1+2 tar ca 1 timme med Desidos kortare tid)

 3. Instrument torkas helt torra mellan två rena handdukar

 4. Instrument läggs i autoklav 30 min i 180 grader

 5. Torkade instrument förvaras riskfritt i ren miljö

Lokalen bör ha fönster för att vädra och släppa in dagsljus

Slipmaskin med dammsugareffekt för att minska halter av damm och sliprester i rummet

Skärande avfallshantering

Sårhantering – vc

Bakterieresistens ock kontaktsmitta. Hur ska vårdpersonal skydda sig mot misstänkta fall när man träffar patienten? 

Bakterieresistens är ett växande problem som kan leda till att antibiotika inte längre fungerar mot vissa bakterier. Det är därför viktigt att följa hygienrutiner för att minska risken för smittspridning. Vårdpersonalen på Sabbatsbergs ryggcentrum bör alltid använda skyddskläder och handskar vid kontakt med alla patienter. Extra försiktighet ska vidtas vid misstanke eller bekräftad infektion. Det är också viktigt att tvätta händerna regelbundet och använda handdesinfektionsmedel före och efter varje besök. Alltid vara vaksam för att förhindra smittspridningen på Sabbatsbergs ryggcentrum. 

Om man misstänker risk för smitta, ska man hänvisa patienten till vårdcentral

Om en patient har en misstänkt infektion bör hen hänvisas till en vårdcentral för bedömning och lämplig åtgärd. Detta för att minska risken för smittspridning till andra patienter och vårdpersonal. För mer information om smittspridning och hur man kan skydda sig kan du besöka Vårdhandboken.

 

Hur ska man fråga en patient där man misstänker infektion? Är det lämpligt att hen kommer in i behandlingsrummet? Finns det risk för kontaktsmitta och smittspridning?

Det är viktigt att vänligt fråga patienten innan man tar in hen i ett behandlingsrum. Vårdpersonalen ska alltid vara observant på att alltid använda skyddskläder och handskar vid kontakt med alla patienter. Extra försiktighet vid kontakt med patienter som har misstänkt eller bekräftad infektion. 
Det är viktig att tala om för patienten att vi vårdgivare bär på ett ansvar för att skydda personal och patienter och minimera risken för smittspridning. Förhoppningsvis ska alla patienter med känd kontaktsmitta själva informera om detta i kontakt med vården. Patienter är medvetna om vårdens riktlinjer för att minimera och förhindra kontaktsmitta. 

 

Innan påbörjad behandling ska hälsodeklaration ifyllas.

Innan behandlingen påbörjas bör kunden fylla i en hälsodeklaration. Den bör innehålla frågor enligt Socialstyrelsens rekommendationer:

 • Har kontaktallergier
 • Har en tillfällig infektion i kroppen
 • Har en hudsjukdom
 • Har diabetes
 • Har sår eller en infektion på någon kroppsdel
 • Har en hjärtsjukdom eller medfödd hjärtskada
 • Har en känd antibiotikaresistens, särskilt MRSA
 • Tillhör en immunsvag grupp (inräknat gravida)
 • Tar medicin regelbundet (och vilken/varför) eller har tagit läkemedel de senaste 24 timmarna.

Om kunden har psoriasis, diabetes, hjärtproblem, MRSA eller är immunsvag, rekommenderas hen att först kontakta sin behandlande läkare. Det är lämpligt att avboka/omboka kund om kund har infektion i kroppen, är påverkad av alkohol/droger eller om det av annan anledning är olämpligt att utföra ingreppet vid den inbokade tiden. I de fall där kunden behöver eftervård bör hen få med sig den informationen skriftligt.

 

Källa: https://foretagare.helsingborg.se/

 • Egenkontroller minst 2 ggr/kalenderår
 • Lokalens area bör vara minst 5 kvm och takets höjd minst 2.40 m.
 • God ventilation samt 20-24 grader varmt i behandlingsrummet
 • Väggar, golv och tak bör vara lättrengörliga – inga heltäckningsmattor
 • Utslagsvask för fotvatten med tillgång till både varm- och kallvatten
 • Handfat för att kunna hålla god handhygien
 • Utrymme för rengöring och sterilisering av instrument
 • Separt förvaringsutrymme för arbetskläder samt privata kläder
 • Tvätta händerna efter varje kund med tvål och vatten
 • Använda ändamålsenliga arbetskläder – Ej privata kläder
 • Rengör, desinficera och sterilisera verktyg och instrument efter varje kund
 • Fotbadkaret bör vara försett med engångs-insatsskydd.
 • Slipmaskinen bör vara utrustad med ”dammsug” som samlar upp sliprester
 • Skicka regelbundna sportprovStickande/ skärande avfall skall bör märkas och emballeras väl. Ska förvaras i försluten behållare med lock

 

 

REFERENSER:- § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ur Miljöbalken miljö- och hälsoskyddsavdelningen (SFS 1998:889) .

– Förordning om egenkontroll ur Miljöbalken (SFS 1998:901).

 1. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. Se www.smittskyddstockholm.se alt www.vardhygien.nu

 1. Hygienrutin för behandlingsrum

Mellan varje patient ska använt material, brits etc. torkas av med ytdesinfektionsmedel. Används britspapper på kuddar. Örngott till kuddar ska bytas en gång/vecka av rumsansvarig.

I varje rum ska det finnas handsprit och ytdesinfektionsmedel.

 1. Patienter med MRSA i behandlingsrum

Patienten ska desinfektera sina händer vid inträde i behandlingsrummet.

Begränsa antalet personal som rör sig in och ut ur behandlingsrummet.

Efter avslutad behandling desinfektera patientnära ytor och andra tag-ytor inkl. brits, apparatur, rullbord/vagn samt dörrhandtag.

Använd i första hand engångsmaterial.

Om plastförkläde eller skyddsrock inte används vid mobilisering, träning eller förflyttning skall arbetsdräkten bytas efter avslutad behandling.

 1. Hygienrutin för gymnastiksalen

Generellt ska alla träningsredskap och britsar spritas dagligen av ansvarig sjukgymnast.

Synlig smuts avlägsnas direkt av ansvarig sjukgymnast.

Patienter bör rekommenderas att (tvätta vid synlig smuts och) sprita händerna före och efter träning.

Handsprit, yt-desinfektionsmedel och britspapper ska finnas i gymnastiksalen.

 1. Patienter med MRSA i gymnastiksal

Patienten ska desinfektera sina händer vid inträde i gymnastiksalen.

Patient med MRSA som har sår, urinvägskateter eller infarter ex. PVK, CVK och CDK bör ej vistas i gymnastiksalen. Detta gäller även om såren är omlagda.

(Patienten bör träna enskilt.)

En sjukgymnast/arbetsterapeut bör inte ha hand om en patient med MRSA och hudlesioner samtidigt med andra patienter under ett och samma tillfälle.

 1. Kemikalier används aldrig på kliniken.

Se även www.smittskyddsstockholm.se Se vårdhygiens hemsida: www.vardhygien.nu

 

 • Inga otillåtna kemikalier

 • Arbetsplatsen ska vara anpassad efter fotvårdaren för att reducera risker för skador.

 • God kommunikation om patienter där fotvårdaren själv bestämmer vilka diagnoser hon vill arbeta med utan att bli tvungen att ta svåra fall som kan leda till mental påfrestning.

 • Inget buller

 • Luftkontroll: regelbunden årlig kontroll från Locum

 • Kemiska hälsorisker: används inte

 • Maskinkvalitet: vi använder maskiner och redskap av bästa kvalitet.

Vi har kommunikation nästan dagligen om organisatoriska förhållanden angående problem som uppstår under arbetsdagen.

 • Arbetsbelastning

 • Arbetstider

 • Ledighet

 • Ansvarskänsla

 • Återhämtning

 • Fortbildning

 • Visioner och önskemål

Vårt mål med miljöarbetet

 • Att inte utsätta personalen för risker på kort och lång sikt som arbetsskador, både fysiska, psykiska och sociala.

 • Målen uppnår vi via ständig kommunikation och samarbete

 • Genom att följa bestämmelser.