Wet needling

Behandling av triggerpunkten med injektionsvätska, s.k. wet needling, är en nästan identisk behandling med dry needling, med undantag för att man även behandlar triggerpunkten med en mindre mängd injektionsvätska i syfte att minska nervirritationen som ständigt skapar nya triggerpunkter. Anpassad fysisk aktivitet är avgörande för långsiktigt resultat annars aktiveras muskulära triggerpunkter återigen.

Vid uttalad led- och muskelstelhet samt vid smärta ska tillståndet, efter individuell bedömning, initialt behandlas med en mindre mängd lokalbedövning. Efter en serie provbehandlingar och utvärdering, om önskat resultat inte uppnåtts, behandlas med en mindre mängd lokalbedövning i kombination med kortison anpassad för muskelbehandling.

Vilka patienter bör behandlas med wet needling:

 • Patienter med långvarigt smärttillstånd p.g.a. muskuloskelettala besvär.
 • Tidigare insatser har varit mindre effektiva som t.ex. fysisk aktivitet, sjukgymnastik, naprapati, kiropraktik och psykologiska behandlingsmetoder.
 • Mindre förväntad effekt vid behandling med dry needling.
 • Inaktiva patienter som är rädda för att smärtan kommer tillbaka.

Vilka patienter bör inte behandlas med wet needling:

 • Patienter med känslighet mot lokalbedövning.
 • Patienter med känslighet mot kortison tex diabetiker.
 • Gravida och ammande patienter.
   

Vilken effekt förväntas vid behandling med wet needling:

 • Reducering eller eliminering av triggerpunksaktiviteter.
 • Reducering av belastningskänslighet, inflammation och smärta.
 • Längre tid med smärtfrihet och förbättrad funktion av leder, muskler och nerver.

 

Läs mer

Triggerpunktsbehandling med anpassade akupunkturnålar s.k. dry needling och sjukgymnastik.

 • Behandla triggerpunkterna mellan 2 gånger och 8 gånger. Information om individanpassad fysisk aktivitet.
 • Smärttillståndet får förväntad god effekt och patienten fortsätter med anpassad fysisk aktivitet på egen hand.
 • Återbesök planeras vid behov.

Triggerpunktsbehandling med lokal injektion, s.k. wet needling, innehållande Lidokain och sjukgymnastik.

 • Smärttillståndet får inte förväntad effekt av enbart dry needling.
 • Behandla triggerpunkterna 5 gånger med en veckas mellanrum. Individanpassad fysisk aktivitet. Om ca hälften av smärtupplevelsen är reducerad behandlas ytterligare 5 gånger.
 • Om smärttillståndet når accepterad förväntan fortsätter patienten på egen hand med individanpassad fysisk aktivitet.
 • Patientens totala livssituation bör analyseras. Behovet av framtida insatser utvärderas och planeras.
 • Återbesök planeras.

Triggerpunktsbehandling med lokal injektion, s.k. wet needling, innehållande Lidokain och kortison samt sjulgymnastik.

 • Tillståndet får inte förväntad effekt av enbart lokala triggerpunksinjektioner med Lidokain.
 • Behandla 2 gånger med 2 veckors mellanrum. Individanpassad fysisk aktivitet.
 • Om ca hälften av smärtupplevelsen är reducerad behandlas ytterligare 5 gånger med wet needling innehållande endast Lidokain.
 • Patientens totala livssituation bör analyseras. Behovet av framtida insatser utvärderas och planeras.
 • Återbesök planeras

Sabbatsbergs Ryggcentrum behandlar smärttillstånd enligt ovan beskrivet vårdprogram. Bedömningen och behandlingen bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Utvärdering av smärttillståndet sker kontinuerligt. Uppföljning planeras först efter två veckor, därefter efter fyra veckor och slutligen efter åtta veckor.

Vissa patienter som har långvariga smärttillstånd behöver regelbunden behandling trots ovanstående insatser. Dessa patienter bör erbjudas regelbunden behandling utifrån deras behov för att kunna uppleva ett normalt liv med bra livskvalitet och för att kunna arbeta obehindrat och kunna bedriva sin individanpassade fysisk aktivitet.

Andra patienter bör, efter individuell bedömning erbjudas att även genomgå en smärtutredning, s.k. multimodal rehabilitering.

Långvarigt smärttillstånd p.g.a. muskuloskelettala besvär utvecklas under lång tid. Både fysisk, psykisk och sociala påfrestningar kan orsaka smärta eller förstärka smärtupplevelsen. Patienter upplever smärta och funktionsstörning på olika sätt under livets olika faser. Ju äldre patienten blir desto äldre blir även besvären.

När patienter inte erhåller en accepterad förklaring om varför de har ett visst smärttillstånd eller när behandlingsåtgärderna inte förbättrar tillståndet samt när höga krav ställs på patienterna när de saknar resurser att nå till kraven, söker patienter med långvarigt smärttillstånd ofta nya vårdgivare.

Man ska analysera patienternas besvär i god tid och hjälpa patienterna under olika faser i livet så att de kan leva med god livskvalitet. För att uppnå detta krävs att man använder sig av anpassade behandlingsstrategier för de olika diagnoserna och olika faserna i livet. Målet och förhoppningen med anpassade behandlingsstrategier är att skapa god funktion för patienterna så att de inte ständigt upplever smärta. Annars är risken stor att patienten söker nya vårdkontakter, vilket inte underlättar för patienten och även är ekonomiskt krävande för vården.

Vi eftersträvar att motivera patienter med smärttillstånd att ta sitt ansvar och utföra sina individanpassade fysiska aktiviteter. Flertalet av patienter som vi möter hindras av sin egen smärtupplevelse, vilket resulterar i ännu mer inaktivitet och smärtstillande mediciner.

Psykologiska behandlingsmetoder har god effekt på smärta, smärtupplevelse och beteendeförändring. Vi möter många patienter som man bör komplettera sådana behandlingar med t.ex. dry needling och wet needling. Syftet är att reducera och eliminera den fysiska upplevda smärtan. Då förstärks även motivationen och ett förändringsarbete kan påbörjas. För flertal patienter med långvarigt smärttillstånd som vi möter har psykologiska behandlingsmetoder god effekt när den fysiska smärtan är reducerad eller eliminerad.

Sabbatsbergs Ryggcentrum arbetar kontinuerligt för att förbättra sina behandlingsinsatser och kunna erbjuda alla patienter, oavsett grad av smärttillstånd adekvat vård. För detta krävs utvärdering av patienternas behandlingsresultat, inhämtade av nya rön och forskning.

Enligt Socialstyrelsen har legitimerade sjukgymnaster/ fysioterapeuter rätt att iordningställa, administrera läkemedel i samband med fysioterapi i behandlande och diagnostiserande syfte om följande krav är uppfyllda.

 • Sjukgymnasten/ fysioterapeuten har reell kompetens.
 •  Sjukgymnasten/ fysioterapeuten har erhållit delegering och support från en legitimerad läkare som har reell kompetens.

Vår Reella kompetens.

 • Leg. sjukgymnast med vidareutbildning i Ortopedisk Manuell Terapi steg- 3.
 • Lång erfarenhet av rehabilitering av smärtpatienter.
 • Nära samarbete med smärtläkare under lång tid.
 • Vidareutbildning i injektionsterapi och diagnostisk ultraljudsundersökning.
 • Delegering och support från leg. läkare med reell kompetens.

Dr Victor Garcia, verksam vid Vasa läkarmottagning, har delegerat till leg. sjukgymnast OMT 3, Mahrdad Yousefy att administrera läkemedel i samband med sjukgymnastik/ fysioterapi vid Sabbatsbergs Ryggcentrum i behandlande och diagnostiserande syfte.

Delegeringen omfattar följande läkemedel:

 • Lidokain 10mg/ml för intramuskulär, intra- och periartikulär behandling.
 • Kortison för intramuskulär, intra- och periartikulär behandling. 

Mahrdad Yousefy ansvarar för verksamheten på Sabbatsbergs Ryggcentrum. Sjukgymnastiken skall bedrivas med god kvalitet och stöd i gällande författningar inom hälso- och sjukvården. Avvikelse vid behandling med injektionsterapi, s.k. wet needling, ska snarast rapporteras till dr Victor Garcia.

Comparing dry needling or local acupuncture to various wet needling injection types for musculoskeletal pain and disability. A systematic review of randomized clinical trials (2023)

Trigger Point Injections (2022)

Guidance to trigger point injection for treating myofascial pain syndrome: Intramuscular neural distribution of the quadratus lumborum (2022)

Intramuscular Neural Distribution of the Serratus Anterior Muscle: Regarding Botulinum Neurotoxin Injection for Treating Myofascial Pain Syndrome (2022)

The Effectiveness of Facet Joint Injection with Steroid and Botulinum Toxin in Severe Lumbar Central Spinal Stenosis: A Randomized Controlled Trial (2022)

Dry Needling Versus Trigger Point Injection for Neck Pain Symptoms Associated with Myofascial Trigger Points: A Systematic Review and Meta-Analysis (2022)

Intramuscular Injections and Dry Needling within Masticatory Muscles in Management of Myofascial Pain. Systematic Review of Clinical Trials (2021)

Corticosteroid injection or dry needling for musculoskeletal pain and disability? A systematic review and GRADE evidence synthesis (2021)

Needling therapies in the management of myofascial pain of the masticatory muscles: A network meta-analysis of randomised clinical trials (2020)

Facet joint injections for management of low back pain: a clinically focused review (2020)

Comparison of ozone and lidocaine injection efficacy vs dry needling in myofascial pain syndrome patients (2018)

Extracorporeal Shock Wave Therapy Versus Trigger Point Injection in the Treatment of Myofascial Pain Syndrome in the Quadratus Lumborum (2017)

Lidocaine Injection in the Intramuscular Innervation Zone Can Effectively Treat Chronic Neck Pain Caused by MTrPs in the Trapezius Muscle (2015)

Wet needling of myofascial trigger points in abdominal muscles for treatment of primary dysmenorrhoea(2014)

Botulinum toxin, lidocaine, and dry-needling injections in patients with myofascial pain and headaches (2009)

Comparison of lidocaine injection, botulinum toxin injection, and dry needling to trigger points in myofascial pain syndrome (2005)

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

Wet needling

Behandling av triggerpunkten med injektionsvätska, s.k. wet needling, är en nästan identisk behandling med dry needling, med undantag för att man även behandlar triggerpunkten med en mindre mängd injektionsvätska i syfte att minska nervirritationen som ständigt skapar nya triggerpunkter. Anpassad fysisk aktivitet är avgörande för långsiktigt resultat annars aktiveras muskulära triggerpunkter återigen.

Vid uttalad led- och muskelstelhet samt vid smärta ska tillståndet, efter individuell bedömning, initialt behandlas med en mindre mängd lokalbedövning. Efter en serie provbehandlingar och utvärdering, om önskat resultat inte uppnåtts, behandlas med en mindre mängd lokalbedövning i kombination med kortison anpassad för muskelbehandling.

Vilka patienter bör behandlas med wet needling:

 • Patienter med långvarigt smärttillstånd p.g.a. muskuloskelettala besvär.
 • Tidigare insatser har varit mindre effektiva som t.ex. fysisk aktivitet, sjukgymnastik, naprapati, kiropraktik och psykologiska behandlingsmetoder.
 • Mindre förväntad effekt vid behandling med dry needling.
 • Inaktiva patienter som är rädda för att smärtan kommer tillbaka.

Vilka patienter bör inte behandlas med wet needling:

 • Patienter med känslighet mot lokalbedövning.
 • Patienter med känslighet mot kortison tex diabetiker.
 • Gravida och ammande patienter.
   

Vilken effekt förväntas vid behandling med wet needling:

 • Reducering eller eliminering av triggerpunksaktiviteter.
 • Reducering av belastningskänslighet, inflammation och smärta.
 • Längre tid med smärtfrihet och förbättrad funktion av leder, muskler och nerver.

 

Läs mer

Triggerpunktsbehandling med anpassade akupunkturnålar s.k. dry needling och sjukgymnastik.

 • Behandla triggerpunkterna mellan 2 gånger och 8 gånger. Information om individanpassad fysisk aktivitet.
 • Smärttillståndet får förväntad god effekt och patienten fortsätter med anpassad fysisk aktivitet på egen hand.
 • Återbesök planeras vid behov.

Triggerpunktsbehandling med lokal injektion, s.k. wet needling, innehållande Lidokain och sjukgymnastik.

 • Smärttillståndet får inte förväntad effekt av enbart dry needling.
 • Behandla triggerpunkterna 5 gånger med en veckas mellanrum. Individanpassad fysisk aktivitet. Om ca hälften av smärtupplevelsen är reducerad behandlas ytterligare 5 gånger.
 • Om smärttillståndet når accepterad förväntan fortsätter patienten på egen hand med individanpassad fysisk aktivitet.
 • Patientens totala livssituation bör analyseras. Behovet av framtida insatser utvärderas och planeras.
 • Återbesök planeras.

Triggerpunktsbehandling med lokal injektion, s.k. wet needling, innehållande Lidokain och kortison samt sjulgymnastik.

 • Tillståndet får inte förväntad effekt av enbart lokala triggerpunksinjektioner med Lidokain.
 • Behandla 2 gånger med 2 veckors mellanrum. Individanpassad fysisk aktivitet.
 • Om ca hälften av smärtupplevelsen är reducerad behandlas ytterligare 5 gånger med wet needling innehållande endast Lidokain.
 • Patientens totala livssituation bör analyseras. Behovet av framtida insatser utvärderas och planeras.
 • Återbesök planeras

Sabbatsbergs Ryggcentrum behandlar smärttillstånd enligt ovan beskrivet vårdprogram. Bedömningen och behandlingen bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Utvärdering av smärttillståndet sker kontinuerligt. Uppföljning planeras först efter två veckor, därefter efter fyra veckor och slutligen efter åtta veckor.

Vissa patienter som har långvariga smärttillstånd behöver regelbunden behandling trots ovanstående insatser. Dessa patienter bör erbjudas regelbunden behandling utifrån deras behov för att kunna uppleva ett normalt liv med bra livskvalitet och för att kunna arbeta obehindrat och kunna bedriva sin individanpassade fysisk aktivitet.

Andra patienter bör, efter individuell bedömning erbjudas att även genomgå en smärtutredning, s.k. multimodal rehabilitering.

Långvarigt smärttillstånd p.g.a. muskuloskelettala besvär utvecklas under lång tid. Både fysisk, psykisk och sociala påfrestningar kan orsaka smärta eller förstärka smärtupplevelsen. Patienter upplever smärta och funktionsstörning på olika sätt under livets olika faser. Ju äldre patienten blir desto äldre blir även besvären.

När patienter inte erhåller en accepterad förklaring om varför de har ett visst smärttillstånd eller när behandlingsåtgärderna inte förbättrar tillståndet samt när höga krav ställs på patienterna när de saknar resurser att nå till kraven, söker patienter med långvarigt smärttillstånd ofta nya vårdgivare.

Man ska analysera patienternas besvär i god tid och hjälpa patienterna under olika faser i livet så att de kan leva med god livskvalitet. För att uppnå detta krävs att man använder sig av anpassade behandlingsstrategier för de olika diagnoserna och olika faserna i livet. Målet och förhoppningen med anpassade behandlingsstrategier är att skapa god funktion för patienterna så att de inte ständigt upplever smärta. Annars är risken stor att patienten söker nya vårdkontakter, vilket inte underlättar för patienten och även är ekonomiskt krävande för vården.

Vi eftersträvar att motivera patienter med smärttillstånd att ta sitt ansvar och utföra sina individanpassade fysiska aktiviteter. Flertalet av patienter som vi möter hindras av sin egen smärtupplevelse, vilket resulterar i ännu mer inaktivitet och smärtstillande mediciner.

Psykologiska behandlingsmetoder har god effekt på smärta, smärtupplevelse och beteendeförändring. Vi möter många patienter som man bör komplettera sådana behandlingar med t.ex. dry needling och wet needling. Syftet är att reducera och eliminera den fysiska upplevda smärtan. Då förstärks även motivationen och ett förändringsarbete kan påbörjas. För flertal patienter med långvarigt smärttillstånd som vi möter har psykologiska behandlingsmetoder god effekt när den fysiska smärtan är reducerad eller eliminerad.

Sabbatsbergs Ryggcentrum arbetar kontinuerligt för att förbättra sina behandlingsinsatser och kunna erbjuda alla patienter, oavsett grad av smärttillstånd adekvat vård. För detta krävs utvärdering av patienternas behandlingsresultat, inhämtade av nya rön och forskning.

Enligt Socialstyrelsen har legitimerade sjukgymnaster/ fysioterapeuter rätt att iordningställa, administrera läkemedel i samband med fysioterapi i behandlande och diagnostiserande syfte om följande krav är uppfyllda.

 • Sjukgymnasten/ fysioterapeuten har reell kompetens.
 •  Sjukgymnasten/ fysioterapeuten har erhållit delegering och support från en legitimerad läkare som har reell kompetens.

Vår Reella kompetens.

 • Leg. sjukgymnast med vidareutbildning i Ortopedisk Manuell Terapi steg- 3.
 • Lång erfarenhet av rehabilitering av smärtpatienter.
 • Nära samarbete med smärtläkare under lång tid.
 • Vidareutbildning i injektionsterapi och diagnostisk ultraljudsundersökning.
 • Delegering och support från leg. läkare med reell kompetens.

Dr Victor Garcia, verksam vid Vasa läkarmottagning, har delegerat till leg. sjukgymnast OMT 3, Mahrdad Yousefy att administrera läkemedel i samband med sjukgymnastik/ fysioterapi vid Sabbatsbergs Ryggcentrum i behandlande och diagnostiserande syfte.

Delegeringen omfattar följande läkemedel:

 • Lidokain 10mg/ml för intramuskulär, intra- och periartikulär behandling.
 • Kortison för intramuskulär, intra- och periartikulär behandling. 

Mahrdad Yousefy ansvarar för verksamheten på Sabbatsbergs Ryggcentrum. Sjukgymnastiken skall bedrivas med god kvalitet och stöd i gällande författningar inom hälso- och sjukvården. Avvikelse vid behandling med injektionsterapi, s.k. wet needling, ska snarast rapporteras till dr Victor Garcia.

Comparing dry needling or local acupuncture to various wet needling injection types for musculoskeletal pain and disability. A systematic review of randomized clinical trials (2023)

Trigger Point Injections (2022)

Guidance to trigger point injection for treating myofascial pain syndrome: Intramuscular neural distribution of the quadratus lumborum (2022)

Intramuscular Neural Distribution of the Serratus Anterior Muscle: Regarding Botulinum Neurotoxin Injection for Treating Myofascial Pain Syndrome (2022)

The Effectiveness of Facet Joint Injection with Steroid and Botulinum Toxin in Severe Lumbar Central Spinal Stenosis: A Randomized Controlled Trial (2022)

Dry Needling Versus Trigger Point Injection for Neck Pain Symptoms Associated with Myofascial Trigger Points: A Systematic Review and Meta-Analysis (2022)

Intramuscular Injections and Dry Needling within Masticatory Muscles in Management of Myofascial Pain. Systematic Review of Clinical Trials (2021)

Corticosteroid injection or dry needling for musculoskeletal pain and disability? A systematic review and GRADE evidence synthesis (2021)

Needling therapies in the management of myofascial pain of the masticatory muscles: A network meta-analysis of randomised clinical trials (2020)

Facet joint injections for management of low back pain: a clinically focused review (2020)

Comparison of ozone and lidocaine injection efficacy vs dry needling in myofascial pain syndrome patients (2018)

Extracorporeal Shock Wave Therapy Versus Trigger Point Injection in the Treatment of Myofascial Pain Syndrome in the Quadratus Lumborum (2017)

Lidocaine Injection in the Intramuscular Innervation Zone Can Effectively Treat Chronic Neck Pain Caused by MTrPs in the Trapezius Muscle (2015)

Wet needling of myofascial trigger points in abdominal muscles for treatment of primary dysmenorrhoea(2014)

Botulinum toxin, lidocaine, and dry-needling injections in patients with myofascial pain and headaches (2009)

Comparison of lidocaine injection, botulinum toxin injection, and dry needling to trigger points in myofascial pain syndrome (2005)

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)