Målinriktad behandlingskoncept

Klinikens inriktning är rehabilitering av akuta eller långvariga funktionsstörningar i kotpelaren. Sjukgymnaster arbetar för en effektiv och mer personligt anpassad rehabilitering. Om behov föreligger så har patienten möjlighet att remitteras till husläkare, smärtläkare eller annan specialist för optimal samordning, bedömning, diagnostik och rehabilitering. Patienten blir själv en viktig del i sin rehabilitering genom att aktivt fullfölja det individuella rehabiliteringsprogrammet på kliniken, som planeras individuellt för patienten. Vi strävar efter att patienten ska uppnå en god funktion samt skapa ett välbefinnande under andra förutsättningar än innan smärttillståndet uppstod för att återställa eller kompensera tillfälliga eller återkommande funktionsnedsättningar. Rehabiliteringsprogrammet ger patienten kunskap och råd för att förebygga eventuella framtida återkommande funktionsstörningar. Varje rehabiliteringsinsats måste utgå från patientens unika behov och livssituation. Genom att ett engagerat och väl sammansvetsat arbetsteam sluter upp kring patienten ökar såväl patientens trygghet som motivation att fullfölja rehabiliteringen. Ett sådant omsorgsfullt och professionellt bemötande uppmuntrar patienten till att successivt öka sin självständighet. I takt med att patientens ansvarskänsla och välbefinnande växer ökar även chanserna för tillfrisknande och terapeutoberoende. På kliniken får patienten spela en aktiv roll i sin egen rehabiliteringsprocess och lär sig därför att bemästra sin smärta  

Holistiskt perspektiv

Vi vet idag att ett snabbt och effektivt omhändertagande är av avgörande betydelse för hur smärtproblematiken utvecklas. Genom att skärpa samarbetet med primär- och akutsjukvård minskas risken för ”kringspring” i vårdorganisationen, samtidigt som patienten kan erbjudas en adekvat behandling redan i sjukdomens inledande skeden. Utifrån det koncept som Ortopedisk Manuell Terapi baseras på, är ett holistiskt perspektiv en självklarhet. Det innebär att varje patient måste bemötas och behandlas utifrån sitt totala livssammanhang. Psykologiska och sociala aspekter måste därför noga beaktas, och inkluderas i behandlingen. Yrkesidentiteten är av stor betydelse för människans totala hälsa och det är därför av primär betydelse att uppmuntra och aktivt stötta sjukskrivna patienter till återgång i arbete, omskolning eller annan meningsfull daglig sysselsättning. Genom att även engagera oss i patientens arbetsförhållanden, samt att involvera patientens arbetsgivare i rehabiliteringsprocessen ökar förutsättningarna för tillfrisknande. Att hjälpa patienten till ett väl fungerande yrkesliv innebär inte bara minskade samhällsekonomiska kostnader utan även en ökad livskvalitet för den enskilda patienten. I kvalitetsarbetet ingår även att undersöka hur patienten upplever rehabiliteringens olika faser. På kliniken har vi utarbetat och använder olika utvärderingsmetoder för att mäta patientens förbättrade funktion.  

Patientens Motivation

Patientens motivation och aktiva medverkan har en avgörande betydelse för hur framgångsrik och varaktig rehabiliteringen blir. Genom ett kognitivt förhållningssätt uppmuntras och stöttas patienten att gradvis ta ett ökat ansvar för sitt tillfrisknande och sitt fortsatta välmående. Pedagogiska inslag är viktiga, särskilt i behandlingens inledande faser då smärtan och de övriga symptomen ofta ger upphov till oro och ångest. Genom att förklara de fysiologiska processer som är involverade vid ryggsmärta, avdramatiseras ryggbesvären. I takt med att patientens oro minskar och positiva effekter av behandlingen uppnås, ökas kraven på ett aktivt deltagande i rehabiliteringen. Målet är att patienten – i slutet av rehabiliteringen – ska ha tillräckliga kunskaper och verktyg för att själv kunna kontrollera och lindra eventuellt kvarstående symptom.  

Delmål-Huvudmål

Genom att inkludera mindre delmål-Huvudmål i rehabiliteringsplanen – och att kontinuerligt följa upp dessa mål tillsammans med patienten – ges patienten en chans att följa sitt eget tillfrisknande. Denna uppföljning är ett viktigt inslag i motivationsarbetet. Genom att uppmärksamma och erkänna patientens framsteg stärks hans/ hennes tilltro till sin egen och klinikens kapacitet, vilket gynnar hela rehabiliteringsprocessen.

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

Målinriktad behandlingskoncept

Klinikens inriktning är rehabilitering av akuta eller långvariga funktionsstörningar i kotpelaren. Sjukgymnaster arbetar för en effektiv och mer personligt anpassad rehabilitering. Om behov föreligger så har patienten möjlighet att remitteras till husläkare, smärtläkare eller annan specialist för optimal samordning, bedömning, diagnostik och rehabilitering. Patienten blir själv en viktig del i sin rehabilitering genom att aktivt fullfölja det individuella rehabiliteringsprogrammet på kliniken, som planeras individuellt för patienten. Vi strävar efter att patienten ska uppnå en god funktion samt skapa ett välbefinnande under andra förutsättningar än innan smärttillståndet uppstod för att återställa eller kompensera tillfälliga eller återkommande funktionsnedsättningar. Rehabiliteringsprogrammet ger patienten kunskap och råd för att förebygga eventuella framtida återkommande funktionsstörningar. Varje rehabiliteringsinsats måste utgå från patientens unika behov och livssituation. Genom att ett engagerat och väl sammansvetsat arbetsteam sluter upp kring patienten ökar såväl patientens trygghet som motivation att fullfölja rehabiliteringen. Ett sådant omsorgsfullt och professionellt bemötande uppmuntrar patienten till att successivt öka sin självständighet. I takt med att patientens ansvarskänsla och välbefinnande växer ökar även chanserna för tillfrisknande och terapeutoberoende. På kliniken får patienten spela en aktiv roll i sin egen rehabiliteringsprocess och lär sig därför att bemästra sin smärta  

Holistiskt perspektiv

Vi vet idag att ett snabbt och effektivt omhändertagande är av avgörande betydelse för hur smärtproblematiken utvecklas. Genom att skärpa samarbetet med primär- och akutsjukvård minskas risken för ”kringspring” i vårdorganisationen, samtidigt som patienten kan erbjudas en adekvat behandling redan i sjukdomens inledande skeden. Utifrån det koncept som Ortopedisk Manuell Terapi baseras på, är ett holistiskt perspektiv en självklarhet. Det innebär att varje patient måste bemötas och behandlas utifrån sitt totala livssammanhang. Psykologiska och sociala aspekter måste därför noga beaktas, och inkluderas i behandlingen. Yrkesidentiteten är av stor betydelse för människans totala hälsa och det är därför av primär betydelse att uppmuntra och aktivt stötta sjukskrivna patienter till återgång i arbete, omskolning eller annan meningsfull daglig sysselsättning. Genom att även engagera oss i patientens arbetsförhållanden, samt att involvera patientens arbetsgivare i rehabiliteringsprocessen ökar förutsättningarna för tillfrisknande. Att hjälpa patienten till ett väl fungerande yrkesliv innebär inte bara minskade samhällsekonomiska kostnader utan även en ökad livskvalitet för den enskilda patienten. I kvalitetsarbetet ingår även att undersöka hur patienten upplever rehabiliteringens olika faser. På kliniken har vi utarbetat och använder olika utvärderingsmetoder för att mäta patientens förbättrade funktion.  

Patientens Motivation

Patientens motivation och aktiva medverkan har en avgörande betydelse för hur framgångsrik och varaktig rehabiliteringen blir. Genom ett kognitivt förhållningssätt uppmuntras och stöttas patienten att gradvis ta ett ökat ansvar för sitt tillfrisknande och sitt fortsatta välmående. Pedagogiska inslag är viktiga, särskilt i behandlingens inledande faser då smärtan och de övriga symptomen ofta ger upphov till oro och ångest. Genom att förklara de fysiologiska processer som är involverade vid ryggsmärta, avdramatiseras ryggbesvären. I takt med att patientens oro minskar och positiva effekter av behandlingen uppnås, ökas kraven på ett aktivt deltagande i rehabiliteringen. Målet är att patienten – i slutet av rehabiliteringen – ska ha tillräckliga kunskaper och verktyg för att själv kunna kontrollera och lindra eventuellt kvarstående symptom.  

Delmål-Huvudmål

Genom att inkludera mindre delmål-Huvudmål i rehabiliteringsplanen – och att kontinuerligt följa upp dessa mål tillsammans med patienten – ges patienten en chans att följa sitt eget tillfrisknande. Denna uppföljning är ett viktigt inslag i motivationsarbetet. Genom att uppmärksamma och erkänna patientens framsteg stärks hans/ hennes tilltro till sin egen och klinikens kapacitet, vilket gynnar hela rehabiliteringsprocessen.

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)